Efektivní hospodaření s vodou


Přemýšlíte jak snížit náklady za vodu?

Trápí Vás časté povodně, či déletrvající sucho?

Přemýšlíte o využití dešťových, či odpadních vod?

Není Vám lhostejné životní prostředí ve kterém žijete?


Co nabízím?


  • Úvodní rozvaha (ZDARMA)

Prvotní rozvaha o optimalizaci hospodaření s vodou.

Prvotní výpočty možných finančních úspor a nákladů.

Seznámení s vlivy na životní prostředí možných opatření (protipovodňové, mikroklima, boj proti suchu…..)

Zhodnocení možnosti využití aktuálních dotačních programů OPŽP, MŽP.

Rozsah: Zpracovaný text v rozsahu 1-3 A4.

PŘÍKLADY MOŽNÉHO VYUŽITÍ:

  • ZŠ s cílem optimalizovat provozní náklady za vodu,
  • městská část s cílem zmírnění příčin povodní,
  • sportoviště s cílem optimalizovat provozní náklady za vodu.

  • Studie proveditelnosti (od 5000 kč/objekt)

Podrobná studie několika variant opatření pro efektivní nakládání s vodami.

Stanovení dob návratnosti a vlivů na ŽP jednotlivých variant.

Stanovení nutných omezení vyplívajících z jednotlivých úprav.

Rozsah: Zpracovaná studie proveditelnosti v rozsahu několika stránkového textu a výpočtové a výkresové části.


  • Dotační programy (dle podmínek dotačního programu)

OPŽP: prioritní osa 1, specifický cíl 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami –

1.3.2 Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu (113. výzva 1.3 2018 – 7.1 2019)

NPŽP: „dešťovka“

Inženýrská činnost pro jednotlivé programy OPŽP (od prvotní úvahy po žádost o dotaci)


orientační ceník